โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริการอื่นๆ ของสถาบันฯ ที่มีให้

                                   ริการอื่นของสถาบันฯ ที่มีให้

 

 

 

 

“ นวคิดและความสามารถของบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน” 

 

 

 

 

 

    

     ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที เล็งเห็นปัญหาของสถานประกอบกิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม(GARMENT)ที่เกิดจาก  “ แนวคิดและความสามารถของบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน” “อีกทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนภายในหน่วยการผลิตหรือระหว่างหน่วยการผลิต เช่น  ปัญหาการสื่อสารส่งงานระหว่างหน่วยแผนกปัญหาการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานคุณภาพ ปัญหาการปฏิบัติงานขาดตกบกพร่องหรือซ้ำซ้อนงาน  รวมถึงปัญหาด้านเทคนิคการผลิตปลีกย่อย ” อันส่งผลกระทบถึงการพัฒนาด้านการผลิต , การพัฒนาสินค้า และต้นทุนการผลิต ทั้งยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนากิจการในด้านอื่นๆให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้

     ศูนย์อบรมฯ ยินดีเสนอบริการพิเศษแบบถึงพื้นที่ของท่าน ,สำหรับ สถานประกอบการ  บริษัท โรงงาน  ตั้งแต่ระดับกิจการรายย่อยขึ้นไป  โดยแบ่งเป็น 

 

1.   บริการให้คำปรึกษาด้านการผลิตและการพัฒนา

สินค้า (Production Counsel And Product Development) เพื่อวินิจฉัยปัญหา-วิเคราะห์สาเหตุให้ผู้ประกอบการทราบ  พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก้ไขในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้ตามแต่กรณีของสถานประกอบการ  รวมถึงให้คำปรึกษาการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับตลาดและต้นทุน

 

2. บริการจัดอบรมบุคลากรเฉพาะเรื่อง 

(In-House Training ) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้อง

ต่อการปฏิบัติงานอันส่งผลให้ประสิทธิภาพงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยจัดอบรมตามหัวข้อและเป้าหมายที่ผู้ประกอบการกำหนด (ค่าใช้จ่าย พิจารณาตามหัวข้อ

อบรมและระยะเวลา)

 

 

 

“ปัญหาบางประการที่ผู้ประกอบการกังวล เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร”

 

 

 

 

1. ปัญหาเรื่อง อบรมจนเก่งแล้วลาออก

ความสามารถและแนวคิดการทำงานของบุคลากรใน

ระดับหัวหน้าขึ้นไป ถือเป็นดัชนีชี้วัดโอกาสความสำเร็จของกิจการได้อย่างหนึ่ง ท่านจำเป็นต้องใช้คนมีความสามารถ แต่คนมีความสามารถต้องการอนาคต ต้องการอยู่กับกิจการที่มีการพัฒนาทั้งเรื่องการทำงานและรายได้ รวมถึงเปิดโอกาสส่งเสริมให้ใช้ความสามารถ ท่านเป็นอย่างนี้หรือไม่ หรือเพียงคิดว่า

มีคนเก่งแล้วเขาจะทำงานให้เต็มที่จนทำให้งานดีขึ้นได้เอง โดยไม่ต้องสร้างแรงจูงใจ ซ้ำร้ายยังอาจสร้าง

กรอบปิดกั้นแนวคิดใหม่ๆด้วยหรือเปล่า

 

 

2. บริการจัดอบรมบุคลากรเฉพาะเรื่อง 

(In-House Training ) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานอันส่งผลให้ประสิทธิภาพงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยจัดอบรมตามหัวข้อและเป้าหมายที่ผู้ประกอบการกำหนด (ค่าใช้จ่าย พิจารณาตามหัวข้ออบรมและระยะเวลา)

 

SERVICE

By  PATTERN  IT

 

 

 

วิสัยทัศน์การเลือกใช้บุคลากรของผู้ประกอบการยุคพัฒนา

***  เราต้องทำงานร่วมกับบุคลากรที่มีความสามารถและมีแนวคิดการทำงานที่เหมาะสมอีกทั้งต้องเป็นบุคคล

ที่สามารถพัฒนาได้เท่านั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นในทุกชั่วโมงการทำงานถึงแม้ได้ร่วมงานเพียง 1เดือนก็ได้ประโยชน์คุ้มค่า

       ***  เราไม่ยินยอมทำงานร่วมกับบุคลากรที่ไร้ความสามารถ หรือ มีแนวคิดการทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือกระทั่งเป็นบุคคลที่ไม่สามารถพัฒนาได้แล้วเพราะบุคคลประเภทนี้แม้ทำงานได้ในระดับหนึ่งแต่มักสร้างปัญหา

หรือมีคำตอบว่า “ ทำไม่ได้  ” พร้อมเหตุผลสนับสนุนความบกพร่องของตนเองและองค์กรเสมอเมื่อได้รับ

มอบหมายงาน นั่นหมายถึงภาระและต้นทุนในระยะยาวที่ถือไว้โดยไม่จำเป็น 

 

ข้อเสนอแนะจากศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที

     ในความเป็นจริงท่านอาจเลือกสรรบุคลากรที่สมบูรณ์พร้อมทั้งหมดไม่ได้แต่สามารถเพิ่มเติมให้ดีขึ้นได้โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนทัศนะคติให้เป็นบวกให้รู้สึกพร้อมรับสิ่งใหม่แล้วเติมเต็มทักษะความรู้ท่านจึงจะได้บุคลากรที่พร้อมจะพัฒนาร่วมไปกับท่าน

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง