โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บริการอื่นๆ ของสถาบันฯ ที่มีให้

                                   ริการอื่นของสถาบันฯ ที่มีให้

 

 

 

 

“ นวคิดและความสามารถของบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน” 

 

 

 

 

 

    

     ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที เล็งเห็นปัญหาของสถานประกอบกิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม(GARMENT)ที่เกิดจาก  “ แนวคิดและความสามารถของบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน” “อีกทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนภายในหน่วยการผลิตหรือระหว่างหน่วยการผลิต เช่น  ปัญหาการสื่อสารส่งงานระหว่างหน่วยแผนกปัญหาการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานคุณภาพ ปัญหาการปฏิบัติงานขาดตกบกพร่องหรือซ้ำซ้อนงาน  รวมถึงปัญหาด้านเทคนิคการผลิตปลีกย่อย ” อันส่งผลกระทบถึงการพัฒนาด้านการผลิต , การพัฒนาสินค้า และต้นทุนการผลิต ทั้งยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนากิจการในด้านอื่นๆให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้

     ศูนย์อบรมฯ ยินดีเสนอบริการพิเศษแบบถึงพื้นที่ของท่าน ,สำหรับ สถานประกอบการ  บริษัท โรงงาน  ตั้งแต่ระดับกิจการรายย่อยขึ้นไป  โดยแบ่งเป็น 

 

1.   บริการให้คำปรึกษาด้านการผลิตและการพัฒนา

สินค้า (Production Counsel And Product Development) เพื่อวินิจฉัยปัญหา-วิเคราะห์สาเหตุให้ผู้ประกอบการทราบ  พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก้ไขในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้ตามแต่กรณีของสถานประกอบการ  รวมถึงให้คำปรึกษาการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับตลาดและต้นทุน

 

2. บริการจัดอบรมบุคลากรเฉพาะเรื่อง 

(In-House Training ) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้อง

ต่อการปฏิบัติงานอันส่งผลให้ประสิทธิภาพงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยจัดอบรมตามหัวข้อและเป้าหมายที่ผู้ประกอบการกำหนด (ค่าใช้จ่าย พิจารณาตามหัวข้อ

อบรมและระยะเวลา)

 

 

 

“ปัญหาบางประการที่ผู้ประกอบการกังวล เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร”

 

 

 

 

1. ปัญหาเรื่อง อบรมจนเก่งแล้วลาออก

ความสามารถและแนวคิดการทำงานของบุคลากรใน

ระดับหัวหน้าขึ้นไป ถือเป็นดัชนีชี้วัดโอกาสความสำเร็จของกิจการได้อย่างหนึ่ง ท่านจำเป็นต้องใช้คนมีความสามารถ แต่คนมีความสามารถต้องการอนาคต ต้องการอยู่กับกิจการที่มีการพัฒนาทั้งเรื่องการทำงานและรายได้ รวมถึงเปิดโอกาสส่งเสริมให้ใช้ความสามารถ ท่านเป็นอย่างนี้หรือไม่ หรือเพียงคิดว่า

มีคนเก่งแล้วเขาจะทำงานให้เต็มที่จนทำให้งานดีขึ้นได้เอง โดยไม่ต้องสร้างแรงจูงใจ ซ้ำร้ายยังอาจสร้าง

กรอบปิดกั้นแนวคิดใหม่ๆด้วยหรือเปล่า

 

 

2. บริการจัดอบรมบุคลากรเฉพาะเรื่อง 

(In-House Training ) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานอันส่งผลให้ประสิทธิภาพงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยจัดอบรมตามหัวข้อและเป้าหมายที่ผู้ประกอบการกำหนด (ค่าใช้จ่าย พิจารณาตามหัวข้ออบรมและระยะเวลา)

 

SERVICE

By  PATTERN  IT

 

 

 

วิสัยทัศน์การเลือกใช้บุคลากรของผู้ประกอบการยุคพัฒนา

***  เราต้องทำงานร่วมกับบุคลากรที่มีความสามารถและมีแนวคิดการทำงานที่เหมาะสมอีกทั้งต้องเป็นบุคคล

ที่สามารถพัฒนาได้เท่านั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นในทุกชั่วโมงการทำงานถึงแม้ได้ร่วมงานเพียง 1เดือนก็ได้ประโยชน์คุ้มค่า

       ***  เราไม่ยินยอมทำงานร่วมกับบุคลากรที่ไร้ความสามารถ หรือ มีแนวคิดการทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือกระทั่งเป็นบุคคลที่ไม่สามารถพัฒนาได้แล้วเพราะบุคคลประเภทนี้แม้ทำงานได้ในระดับหนึ่งแต่มักสร้างปัญหา

หรือมีคำตอบว่า “ ทำไม่ได้  ” พร้อมเหตุผลสนับสนุนความบกพร่องของตนเองและองค์กรเสมอเมื่อได้รับ

มอบหมายงาน นั่นหมายถึงภาระและต้นทุนในระยะยาวที่ถือไว้โดยไม่จำเป็น 

 

ข้อเสนอแนะจากศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมแพ็ทเทิร์น ไอที

     ในความเป็นจริงท่านอาจเลือกสรรบุคลากรที่สมบูรณ์พร้อมทั้งหมดไม่ได้แต่สามารถเพิ่มเติมให้ดีขึ้นได้โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนทัศนะคติให้เป็นบวกให้รู้สึกพร้อมรับสิ่งใหม่แล้วเติมเต็มทักษะความรู้ท่านจึงจะได้บุคลากรที่พร้อมจะพัฒนาร่วมไปกับท่าน

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

london-watches.com/

You are worth the best quality omega replica watches uk online with low price!

ukreplicaswatch.co.uk

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com เว็บตรง

 

 
 

Buy luxury tag heuer fake watches ca for best sale for males and females.

For more detailed information about ca perfect replica audemars piguet, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, top fake rolex watches for men and women are on hot sale.

Waterproof tag heuer replica watches online uk are available.

Swiss made super clone watches are of high quality. Wish you find your perfect replica watches here.

Would you like to buy replica omega watches for sale uk? This website can off help.

What kinds of 1:1 fake watches uk are worth having? Perfect fake watches at our online store with cheap price and high quality.

The uk top quality copy watches with Swiss movements for modern men and women.บาคาร่า